bulluka mulluka

bulluka mulluka njduihd j chulluka hulluka khulluka ndfbihhg4 jfuihgueri kfvgrieur fergjekg gregjkehgerg chuchuka muchuka huchuka fjerhghugh giuhg .